מגזין מפה: כביש הנוף הכי יפה בא×Øׄ נפ×Ŗח מחדש אח×Øי חמש שנים

כביש 10 נפ×Ŗח למטיילים עד הוף חול המועד הוכו×Ŗ. בואו לגלו×Ŗ א×Ŗ הכביש היפה ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל, מי יודע מ×Ŗי נוכל לנהוע בו שוב?
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

האוכל המצויין, השי×Øו×Ŗ והאווי×Øה הנעימה הם ×Øק נקוד×Ŗ הפ×Ŗיחה בחמש המהעדו×Ŗ האלה. בח×Øנו לכם 5 מהעדו×Ŗ מומלצו×Ŗ שהלוקיישן והנוף הנשקף מהן הם חוויה בל×Ŗי נשכח×Ŗ בפני עצמה.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

×Øק א×Øבעה ימים של חופשה נשא×Øו, אבל זה לא אומ×Ø ×©××Ŗם לא יכולים לההפיק לצא×Ŗ לחופשה בל×Ŗי נשכח×Ŗ עם כל המשפחה.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "מעולה"

Ā 

נוף עוצ×Ø × ×©×™×ž×”, אי×Øוח מ×Øחיב נשמה. שילוב מנצח של הביבה ה×Ø×Øי×Ŗ עוצמ×Ŗי×Ŗ ונעימו×Ŗ בי×Ŗי×Ŗ. המא×Øחים באמ×Ŗ מושלמים. היינו שישה- הו×Øים וא×Øבעה ילדים והם היפקו כל מה שהיה צ×Øיך בנעימו×Ŗ ובנדיבו×Ŗ. מומלׄ ביו×Ŗ×Ø!
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

בי×Ŗ ההא×Øחה הנעים נמצא בלב העי×Ø ×”×¢×Ŗיקה של נצ×Ø×Ŗ במ×Øחק הליכה מהשוק, הכנהיו×Ŗ והמהעדו×Ŗ.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
זמן מדב×Ø ×”×•× בי×Ŗ של ×Øוח ו×Ŗ×Øבו×Ŗ המציע חווי×Ŗ נופש אח×Ø×Ŗ בלב נופים אינהופיים
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

האכהניה ה×Ŗל אביבי×Ŗ של ×Øש×Ŗ אב×Øהם הוהטל מציעה חוויה צעי×Øה במ×Øחק הליכה מכל מקום ב×Ŗל אביב
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
בואו ללמוד  ×ž×§×Øוב איך חז×Ø ×”×Ŗמ×Ø ×œ××Øׄ יש×Øאל, לשמוע על הקש×Ø ×œ×Øחל המשו×Ø×Ø×Ŗ ולטעום ×Ŗמ×Øים מעולים 
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 


נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני