מגזין מפה: טבעונים נהנים יו×Ŗ×Ø?

שלחנו א×Ŗ מו×Øאג ×Øובננקו-דיין לבדוק אם גם חובב×Ŗ בש×Øים מושבע×Ŗ יכולה לשבוע (ולהנו×Ŗ) מא×Øוחה במהעדה טבעוני×Ŗ. המד×Øיך המזו×Øז לטבעוני×Ŗ בעל כו×Øחה.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

זוכ×Øים א×Ŗ הטיול ב×Ŗנוע×Ŗ הנוע×Ø ××• בטיול השנ×Ŗי שחשב×Ŗם שהעלייה הזא×Ŗ לא ×Ŗגמ×Ø ××£ פעם? ×©×™ יגל יצא לשטח ובח×Ø ×¢×‘×•×Øכם א×Ŗ העליו×Ŗ הקשו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

אהפנו עבו×Øכם א×Ŗ המלונו×Ŗ שמציעים הופי שבוע עם ה×Øצאו×Ŗ וקונצ×Øטים, שלא ישאי×Øו או×Ŗכם משועממים ל×Øגע.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "חזק"

Ā 

"אם אישה היא הכושי של העולם, כמאמ×Ø ×©×™×Øם של ג'ון לנון ויוקו אונו, מה אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×¢×œ מצבה של האישה הבדואי×Ŗ? ואם הדב×Ø ×”×‘×“×•××™, כמו שטוען הולימאן בה×Øט, עושה ×Øק מה שהוא חייב - מי בעצם החזק פה? ×”×Øט מצוין, עשוי היטב, משחק מעולה." 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

צמד בק×Ŗו×Ŗ עׄ מקהימו×Ŗ, הממוקמו×Ŗ בפ×Øובנה המקומי שלנו, הגליל ה×Ŗח×Ŗון. האי×Øוח לבבי וחם ואלו ימים אח×Øונים ליהנו×Ŗ מב×Øיכ×Ŗ השחייה הנפלאה.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
ויל×Ŗ נופש ב×Ŗ 4 חד×Øי שינה, מושקע×Ŗ ומוקפד×Ŗ במיוחד, המ×Ŗאימה למשפחו×Ŗ המעוניינו×Ŗ לנפוש ביחד במצפה ×Øמון, ב×Ŗנאי בי×Ŗ ה×Øחק מהבי×Ŗ. מושלם!
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

שועלי מדב×Ø ×•×•×Ŗיקים שישמחו לקח×Ŗ א×Ŗכם להכי×Ø ×ž×§×Øוב א×Ŗ המדב×Ø ×©×œ×”×, בג'יפים ממוזגים ובנוחו×Ŗ מקהימלי×Ŗ.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
מ×Ŗחם אי×Øוח בוטיקי בלב שמו×Ø×Ŗ הבניאה, ובו 22 חד×Øים צמודי ק×Øקע המ×Ŗאימים לזוגו×Ŗ ולמשפחו×Ŗ. א×Øוח×Ŗ הבוק×Ø ×›××Ÿ מצטיינ×Ŗ
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 


נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני