שלום אורח!      כניסה למנויים |  הרשמה לאתר |   לאפליקציות מפה עקבו אחרינו בטוויטר   עקבו אחרינו בפייסבוק   22.11.2019   |
      לתחזית מזג האויר המלאה

מפה אינטרנט בע"מ: מדיניות הגנת הפרטיות


מפה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והמידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של מפה. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שמפה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. האמור במדיניות הגנת הפרטיות בא להוסיף על האמור בתנאי השימוש ואינו גורע מהם. השימוש בשירותי צד ג' כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותו צד ג' המספק את השירות ולכן מומלץ למשתמש לעיין בתנאי מדיניות אלה, במידה וקיימים.

רישום לשירותים:
 • חלק משירותים באתר טעונים הרשמה, דוגמת קבלת מנוי לאתר אשר מותנית בתהליך הרשמה אשר במסגרתו יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כולל, בין היתר, שם, כתובת, דרכי התקשרות (מספר טלפון ו/או כתובת דוא"ל) ומספר כרטיס אשראי (להלן: "הפרטים האישיים").
 • המשתמש אינו חייב למלא את כל הפרטים האישיים, אך אם לא ימלא את הפרטים האישיים המופיעים בשדות החובה לא יוכל ליהנות מחלק מהשירותים כאמור.
 • מובהר בזאת, כי לצורך מסירת פרטים אישיים על ידי אדם שטרם מלאו לו 18 שנים, נדרשת הסכמת הורה או אפוטרופוס.
 • משתמש באתר מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים שיועברו על ידו לאתר יהיו נכונים אמיתיים ומדויקים. חל איסור על המשתמש להעביר לאתר ו/או להזין בשירותים השונים באתר פרטים של אדם אחר ללא הסכמתו.
השימוש במידע
 • הפרטים האישיים אשר יימסרו למפה וכן המידע שיצטבר אצלה בקשר עם המשתמשים, דוגמת העדפות לתכנים שהמשתמש מסמן בפרופיל האישי שלו, דירוגים של המשתמש וכיו"ב, ישמרו במאגריה של מפה וישמשו אותה אך ורק לשימושים המותרים על פי מדיניות הגנת הפרטיות או על פי חוק.
 • בנוסף למידע הנמסר למפה על ידי המשתמש, מפה אוספת מידע על המשתמשים באתר המתקבל על סמך השימוש שהמשתמש עושה באתר. לדוגמה:
  • כאשר אתה מבקר באתר שמשתמש בשירותי הפרסום של האתר
  • סוג המכשיר בו המשתמש עושה שימוש
  • פרטים על אופן השימוש באתר, לדוגמה שאילתות חיפוש
  • מידע על מיקום כגון אותות GPS שנשלחים על ידי מכשיר נייד ו/או טכנולוגיות שונות לאיתור מיקום, כגון נתוני חיישן שהמכשיר שולח אשר עשויים, למשל, לספק מידע על נקודות גישת Wi-Fi הנמצאות בקרבת מקום ועל אנטנות סלולאריות
  • כמו כן, מפה משתמשת בשירותים כגון Google Analytics המאפשרים למפה לאסוף ולקבל מידע אודות המשתמשים באתר, בין היתר, מידע דמוגרפי כגון גיל ומין ותחומי עניין, מיקום המשתמש, דיווח על הופעות ברשת המדיה של Google, שילוב DoubleClick Campaign Manager, או דיווח על דמוגרפיה ותחומי עניין של Google Analytics. משתמש שאינו מעוניין שמפה תאסוף אודותיו מידע כאמור לרבות מידע דמוגרפי רשאי לבטל את ההסכמה של Google Analytics עבור האינטרנט בקישור הבא https://www.google.com/settings/ads
 • השימוש שיעשה על ידי מפה ו/או חברות מקבוצת מפה בנתונים האמורים לעיל הינו לטובת אחת או יותר מן המטרות המפורטות להלן:
  • הרשמה לאתר מפה וכן למשחקים, מבצעים ופעילויות שונות כפי שיהיו באתר מעת לעת
  • יצירת אזורים אישיים באתר שיותאמו להעדפות המשתמש
  • שיפור והעשרת השירותים והתכנים באתר, כולל הוספה, הסרה ושינויים
  • ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי ואנונימי לצדדים שלישיים, כולל מפרסמים
  • יצירת קשר עם המשתמש
  • שיפור, אספקת ותחזוק השירותים באתר
  • למטרות מסחריות שונות, לרבות, שיווק מחדש, בניית פלחים, חידוד אסטרטגיות הפרסום של האתר
  • כל מטרה נלווית לאחת מהמטרות המפורטות לעיל וכל מטרה רלבנטית לשירותים אותם מספקת ו/או תספק מפה
 • בנוסף לאמור לעיל, מפה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בשיווק מחדש באמצעות Google Analytics כדי לפרסם באינטרנט. ספקים של צד שלישי, כולל Google, עשויים להציג את המודעות של מפה באתרים ברחבי האינטרנט. מפה וספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie של צד ראשון (כגון קובץ cookie של Google Analytics) ובקבצי cookie של צד שלישי (כגון קובץ cookie של DoubleClick) ביחד, כדי ליידע, לבצע אופטימיזציה ולהציג מודעות על סמך הביקורים הקודמים של המשתמש באתר ובכך לספק למשתמש תוכן מותאם – לדוגמה, תוצאות חיפוש ומודעות רלוונטיות יותר
 • המשתמש מאשר בזאת למפה באופן מפורש איסוף מידע ושימוש כאמור
מסירת מידע לצדדים שלישיים
 • מפה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ו/או פרטים מזהים על המשתמשים למעט במקרים המפורטים להלן:
  • הדבר נדרש לטובת קבלת השירותים, דוגמת העברת הפרטים לחברת כרטיס האשראי
  • קיבלה לכך את הסכמת המשתמש מראש ובכתב
  • נדרשה לעשות כן על ידי צו שיפוטי או על פי כל דין
  • בכל מחלוקת ו/או דרישה ו/או טענה ו/או הליכים משפטיים, ככל שיהיו כאלה, בין מפה לבין המשתמש
  • במקרה בו המשתמש יפר את תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין
  • בכל מקרה בו מפה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לגוף צד שלישי ו/או בכדי למנוע נזק חמור לרכוש המשתמש ו/או לרכוש צד שלישי.
Cookies
מפה עושה שימוש באתר ב- Cookies (עוגיות( לשתי מטרות: הראשונה טכנית, שתכליתה לשפר את המהירות והיעילות של השימוש במפות ע"י המשתמשים באתר, והיא מופעלת כעת; השנייה עשויה להיות מופעלת בעתיד על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על עצם השימוש באתר, בערוציו ובמידע המצוי בו. באמצעות הנתונים שיאספו תשפר מפה את האתר ותתאים אותו לצורכי המשתמשים.Cookies הם קובצי טקסט שמפה מציבה בתוך הדפדפן המותקן בדיסק הקשיח של המבקר. ה Cookies -לא חושפים שום מידע אישי על המשתמש. המשתמש יכול למחוק בכל עת מהדיסק הקשיח את קובצי ה- Cookies המצויים בתיקייה: c:windows/cookies או:c:windows/Temporary Internet Files.

אבטחת מידע
 • מפה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מפה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון מהפרטים המזהים של המנויים באתר, אשר יגיעו לרשותה ולידיעתה באמצעות ההרשמה והשימוש באתר. השימוש במאגר המידע ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה העסקית של מפה ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.
 • למפה לא תהיה כל חבות במקרה שמשתמש באתר יעביר או יודיע לאתר או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
 • מפה מנהלת ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית לשרתים שלה. אך למען הסר ספק מובהר בזאת כי מפה אינה יכולה להתחייב כי האתר הינו חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו.


זכות לעיין במידע
כל משתמש זכאי לעיין בעצמו, או באמצעות אפוטרופוס או באמצעות בא כוחו על פי הרשאה בכתב, במידע המוחזק עליו במאגר המידע וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והוראות כל דין אחר שהינו רלבנטי.

שינויים במדינות הגנת הפרטיות
מפה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הגנת הפרטיות ואלה יחולו מרגע פרסומם באתר.