Mapa Logo
www.mapa.co.il 6.12.2019
מפה אינטרנט בע"מ . בית מפה, רח' טשרניחובסקי 17, תל-אביב, ת.ד. 56024, תל-אביב 61560

טופס הרשמה למנוי עסקי
הדפיסו ושילחו לפקס: 03-5257740


מחיר 50 שקלים לחודש למשתמש.
מינימום שני משתמשים.
המנוי הינו בהתחייבות לשנה.
המחירים כוללים מע"מ.
המנוי מיועד לשימוש פנימי בלבד בבית העסק בהתאם לתקנון השימוש.


המנוי יופעל לאחר קבלת טופס הזמנה זה בפקס 03-5257740 וכן תשלח חשבונית לבית העסק.


שם החברה
מספר ח.פ.
רחוב
מס' בית

יישוב
מיקוד
ת.ד.

איש קשר
תפקיד
טלפון

טלפון נוסף
  דואר אלקטרוני
 
שם משתמש 1
(3-12 תוים)

סיסמה
(4-12 תוים)

דואר אלקטרוני

שם משתמש 2
(3-12 תוים)

סיסמה
(4-12 תוים)

דואר אלקטרוני

שם משתמש 3
(3-12 תוים)

סיסמה
(4-12 תוים)

דואר אלקטרוני

שם משתמש 4
(3-12 תוים)

סיסמה
(4-12 תוים)

דואר אלקטרוניאמצעי תשלום
המחאה (לפקודת מפה אינטרנט בע"מ) לשנה בסכום של מינימום 1200 ש"ח (שוטף + 30)
העברה בנקאית (בנק מזרחי סניף 453 חשבון 141067 ע"ש מפה אינטרנט בע"מ) לשנה בסכום של מינימום 1200 ש"ח (שוטף + 30)
כרטיס אשראי - תשלום חודשי של מינימום 100 ש"ח בחודש
מס' כרטיס אשראי
                               
תוקף עד
   
רשום על-שם


מספר ת.ז. של בעל הכרטיס
               

אני מצהיר בזאת שקראתי את הסכם השימוש ואני מסכים לכל תנאיו:

שם מורשה החתימה
חתימה וחותמת

לבירורים:
מפה באינטרנט
א'-ה' 09:00-18:00, [email protected] , 03-6210523

© כל הזכויות שמורות, מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ, מפה אינטרנט בע"מ 2019
הוצאת מפה אינה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות,השמטה או שינויים בפרטים המופיעים בתוכן שלעיל